Investicijski fond - Allianz Cash

Allianz Cash

Allianz Invest d.o.o.

118,5938

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Allianz Invest d.o.o.
Datum osnivanja 26.9.2008.
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
Izlazna naknada
Naknada za upravljanje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina