Investicijski fond - C-Premium

C-Premium

CEBA Invest d.o.o.

4,3701

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje CEBA Invest d.o.o.
Datum osnivanja 1.2.2007.
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada do 500.000 kn = 2,00 % 500.000 do 1 Mio. kn = 1,50 % 1 Mio. do 3. Mio kn = 1,00 % iznad 3 Mio. = 0,00 %
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 3,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,25 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja # do 80% u VP izdavatelja RH, zemalja članica OECD-a, EU, CEFTA-e, ASEAN-a, NAFTA-e, FTAA-e, BiH (Federacija BIH i Rep. Srpska), Rep. Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije, # do 80% u dugoročne i kratkoročne dužničke VP izdavatelja RH, zemalja članica OECD-a, EU, CEFTA-e, ASEAN-a, NAFTA-e, FTAA-e, BiH (Federacija BIH i Rep. Srpska), Rep. Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije, # do 30% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji pretežno ulažu u vlasničke i dužničke VP na području RH, zemalja članica OECD-a, EU, CEFTA-e, ASEAN-a, NAFTA-e, FTAA-e, BiH (Federacija BIH i Rep. Srpska), Rep. Srbije, Crne Gore, te Ruske Federacije, Ukrajne i Albanije, # do 10% u repo sporazume, # do 40% novčane depozite kod financijskih institucija, # u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina