Investicijski fond - KD Balanced

KD Balanced

KD Investments d.o.o.

132,0912

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja 16.1.2006.
Imovina fonda (30.7.2006.) 12.822.737,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 1,5 %
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina