Investicijski fond - KD Victoria

KD Victoria

KD Investments d.o.o.

20,931

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja 11.5.1999.
Imovina fonda (30.7.2006.) 252.718.603,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 1,5 %
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 3,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina