Investicijski fond - Ilirika Gold

Ilirika Gold

Ilirika Investments d.o.o.

50,5912

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Ilirika Investments d.o.o.
Datum osnivanja 27.10.2010.
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
Izlazna naknada
Naknada za upravljanje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina