Investicijski fond - OTP uravnoteženi

OTP uravnoteženi

OTP invest d.o.o.

15,6261

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje OTP invest d.o.o.
Datum osnivanja 15.12.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 20.901.629,00 kn
Naknade
Ulazna naknada Ulazna naknada se obračunava i naplaćuje ulagaču prilikom kupnje udjela, a obračunava se na novu uplatu u Fond. Ulazna naknada ovisi o visini neto uplata u fond. Ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz Fonda manji od 100.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,8% od vrijednosti uplate. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna osnova. Ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz Fonda veći ili jednak 100.000,00 kuna, a manji od 250.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5% od vrijednosti uplate. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna osnova. Za ostale uplate se ulazna naknada ne naplaćuje.
Izlazna naknada Izlazna naknada u iznosu od 0,5% naplaćuje sa za ulaganja u Fondu kraća od godine dana. Za ulaganje duže od godine dana izlazna naknada se ne naplaćuje.
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,2% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina