Investicijski fond - Platinum Blue Chip

Platinum Blue Chip

Platinum Invest d.o.o.

105,9762

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Platinum Invest d.o.o.
Datum osnivanja
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada Ulazna naknada – naplaćuje se ovisno o iznosu ulaganja: 1. Za ulaganja u iznosu od 1.000 – 50.000 kuna, ulazna naknada iznosi 2% 2. Za ulaganja u iznosu od 50.000 – 100.000 kuna, ulazna naknada iznosi 1,5% 3. Za ulaganja u iznosu od 100.000 – 500.000 kuna, ulazna naknada iznosi 1% 4. Za ulaganja veća od 500.000 – nema ulazne naknade
Izlazna naknada Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o periodu ulaganja: 1. Za ulaganje do šest mjeseci izlazna naknada je 3% sredstava koja se povlače iz fonda 2. Za ulaganje od šest mjeseci do jedne godine naknada iznosi 2% sredstava koja se povlače iz fonda 3. Za ulaganje od jedne do dvije godine naknada iznosi 1% sredstava koja se povlače iz fonda 4. Za ulaganje od dvije do tri godine naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz fonda 5. Za ulaganje duže od tri godine naknada za otkup udjela se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 3,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,28 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina