Investicijski fond - Raiffeisen Bonds

Raiffeisen Bonds

Raiffeisen Invest d.o.o.

178,91

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Raiffeisen Invest d.o.o.
Datum osnivanja 27.5.2002.
Imovina fonda (30.7.2006.) 343.558.820,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
  • ako je zbroj nove uplate u fond i prethodnh uplata umanjenih za izlaske iz fonda manji od 50.000,00 kuna, ulazna naknada iznosi 0,5% od vrijednosti uplate
  • ako je zbroj nove uplate u fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz fonda veći ili jednak 50.000,00 kuna ulazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada 1% za iznose manje od 500.000,00 kuna i ulaganja kraća od 1 godine.
Naknada za upravljanje 1,25 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • obveznice, kratkoročne vrijednosne papire te investicijske fondove koji pretežno ulažu u financijske instrumente s fiksnim pinosom, u Republici Hravtskoj, državama Europske Unije te drugom članicama OECD-a, najmanje 75% imovine fonda
  • sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima do 10% imovine Fonda; a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči Republika Hrvatska 
  • depozite kod financijskih institucija, najviše 25% imovine fonda
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina