Investicijski fond - X ST Aggressive

X ST Aggressive

ST Invest d.o.o.

64,9675

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ST Invest d.o.o.
Datum osnivanja 21.9.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 4.653.563,00 kn
Naknade
Ulazna naknada do 100.000 kn - 1,00%
100.001 do 200.000 kn - 0,50%
200.001 do 400.000 kn - 0,25%
preko 400.000 kn - nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina