Investicijski fond - VB Smart

VB Smart

VB Invest d.o.o.

99,1841

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje VB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 15.11.2010.
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
Izlazna naknada
Naknada za upravljanje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina