Investicijski fond - ZB global

ZB global

ZB Invest d.o.o.

163,3937

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ZB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 4.7.2001.
Imovina fonda (30.7.2006.) 1.080.774.563,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada * za ulaganja kraća od godinu dana – 2% * za ulaganja od godinu dana do dvije godine – 1% * za ulaganja od dvije godine i dulje nema izlaznih naknada * prilikom povlačenja udjela za iznose 300.000 kn i više ne obračunava se izlazna naknada
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja * obveznice s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i OECD-a, te u obveznice koje su uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju država članica CEFTA-e (od 50% do 90% imovine fonda), * dionice s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i OECD-a, te u dionice koje su uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju država članica CEFTA-e (od 10% do 50% imovine fonda), * otvorene investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e, do 10% imovine fonda, imajući u vidu prilikom izbora fondova strategiju ulaganja imovine fonda ZB global, * trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske i blagajničke zapise Hrvatske narodne banke (do 49% imovine fonda), * druge kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e (do 60% imovine fonda), * sporazume o reotkupu zaključene s institucionalnim ulagateljima, uz kolateral vrijednosnih papira kojih je izdavatelj ili garant Republika Hrvatska ili neka država članica Europske unije te drugih članica OECD-a, * sporazume o reotkupu zaključene s institucionalnim ulagateljima, uz kolateral ostalih vrijednosnih papira navedenih u čl.10. Zakona o investicijskim fondovima, ali najviše do 10% imovine fonda. * izvedene financijske instrumente i slične poslove (derivatives) samo u svrhu zaštite imovine fonda * depozite kod komercijalnih banaka (do 40% imovine fonda). Imovina fonda ZB global bit će investirana u obveznice i dionice na način da će ciljani udio obveznica u portfelju biti 70% dok će ciljani udio dionica biti 30%. ZB Invest će nastojati ostvariti viši prinos alocirajući sredstva u one vrste vrijednosnih papira i na ona tržišta za koja procijeni da će u budućnosti davati najbolje prinose.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina